Přijímací řízení na střední školy


Právní předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
Zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění

Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení:

  • kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění
  • předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Tyto informace zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna, a to způsobem umožňující dálkový přístup. Pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (kromě skupiny oborů 82 – Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška).

Obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory zkráceného studia konají přijímací zkoušku pouze, pokud je ředitelem školy stanovena.

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy do 1. března.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Obě přihlášky musí být totožné. Součástí přihlášky mohou být další doklady stanovené prováděcím právním předpisem (např. doporučení PPP a další doklady dle kritérií ředitele školy).

Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a sportu:

Jednotná přijímací zkouška

Termín jednotné přijímací zkoušky stanoví do 30. září předchozího kalendářního roku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a z matematiky. Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Ilustrační testy jsou k dispozici na www.cermat.cz.

Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti tj. minimální počet bodů.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března. Pokud uchazeč není žákem základní školy, bude mu (nebo jeho zákonnému zástupci) po ověření totožnosti a vyplnění příslušného formuláře, vydán zápisový lístek na krajském úřadu.

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

První kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou vyhlásí ředitel školy do 31. října. Termín pro podávání přihlášek je pro první kolo přijímacího řízení stanoven do 30. listopadu. Podáním přihlášky ke vzdělávání do oborů s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podle § 60a, tedy k 1. březnu.

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

Součástí přihlášky musí být doporučení školského poradenského zařízení. Ředitel střední školy upraví uchazeči podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

Úprava podmínek osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělání na středních školách v Plzeňském kraji, jsou obsaženy v příručce „Čím budu?“, kterou mají žáci k dispozici na své základní škole.

Další informace naleznete na: